Cinema +, spol. s r.o.

 1. Prevádzkovateľ
  Cinema +, spol. s r.o.
  reg.: Obchodný register OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 1236/S
  Sídlo: Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 31586457
  DIČ: 2020453743
  IČ DPH: SK2020453743, email: gdpr@cinema.sk

ďalej ako „Cinema +, spol. s r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“

Spoločnosť Cinema +, spol. s r.o. je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na účely a na právnom základe definovanom v týchto
zásadách: napr. predaj a marketing, zabezpečenie zdrojov, finančné, administratívne a obchodné riadenie, riadenie vzťahov a obchodných
aktivít so zákazníkmi a s dodávateľmi, analýza a vývoj produktov a služieb.

2. Kontaktné miesto v otázke ochrany súkromia
Môžete nám kedykoľvek poslať e-mailovú správu na adresu gdpr@cinema.sk

3. Dotknutá osoba a kategórie osobných údajov
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva pri výkone svojej činnosti. Sú to najmä kontaktné
osoby dodávateľov, odberateľov a zmluvných partnerov, ich štatutárni zástupcovia, prokuristi, splnomocnení zástupcovia, ich zamestnanci
pri plnení ich pracovných úloh vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, kontaktné osoby pre doručenie tovaru.

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
• Identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, adresa bydliska/sídla/doručenia, telefónne číslo, e-mail, pracovné
zaradenie/funkcia;
• Platobné údaje – bankové spojenie, číslo bankového účtu, údaje o kontaktných osobách zodpovedných za platobný styk,
platobná história;
• Informácie o využití našich produktov a služieb a informácie o ponúkaných a odobratých produktoch a službách;
• Údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu, história nákupov/predajov;
• Údaje o kredibilite obchodného partnera – údaje o platobnej schopnosti, overenie bonity a záväzkov vo verejných registroch;
• Údaje, ktoré slúžia ako podklad pre výrobu a dodávku rôznych výrobkov a služieb objednaných odberateľom od Prevádzkovateľa
(reklamné a propagačné produkty a materiály, katalógy, vizitky, iné tlačoviny,…)

4. Pravidelné zdroje informácií
Osobné údaje sa zhromažďujú priamo od dotknutej osoby, keď sa dotknutá osoba registruje resp. keď využíva webové stránky alebo iné
služby, odosiela žiadosť o kontakt alebo informácie resp. vypĺňa formulár, nakupuje resp. objednáva, uzatvára zmluvy, zúčastňuje sa akcií
alebo iným spôsobom komunikuje s Prevádzkovateľom buď osobne, telefonicky alebo digitálne. Osobné údaje sa zhromažďujú aj
prostredníctvom zástupcov odberateľa, ktorí ich poskytujú Prevádzkovateľovi za účelom ich využitia pri realizácii reklamných materiálov,
vizitiek a ostatných výkonov objednaných odberateľom. Osobné údaje sa môžu aktualizovať aj z obchodných registrov, poskytnutých
informácii od orgánov verejnej správy a iných dôveryhodných verejných zdrojov a registrov.

5. Cookies

• Niektoré informácie a údaje sa ukladajú vo forme cookies vo vašom internetovom prehliadači. Údaje z cookies sú potom posielané na server vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača. Na webových stránkach Prevádzkovateľ používa dočasné aj trvalé cookies. Dočasné cookies používa Prevádzkovateľ na sledovanie aktivity návštevníkov počas prezerania webových stránok Prevádzkovateľa. Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies obsahujú (v zašifrovanej podobe a forme, ktorá neumožňuje ich zneužitie treťou stranou) informáciu o vašom prihlásení do systému na webových stránkach Prevádzkovateľa. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú, spravidla po 365 dňoch.

• Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť cookies. Blokovanie cookies však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok, webové stránky Prevádzkovateľa nevynímajúc.

Nevyhnutné cookies

• Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. V našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba na základe vami vykonaných krokov, ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás blokoval alebo upozorňoval na tieto súbory cookie, ale niektoré časti webu potom nebudú fungovať. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Analytické cookies

• Pomocou týchto cookies my a naši partneri dokážeme lepšie porozumieť, ako používate náš web. Podľa nich dokážeme zistiť počet návštev nášho webu. Používame ich tiež k analýze, akým spôsobom prehliadate náš web, alebo na rekonštrukciu vášho postupu pri prehliadaní. Pomáha nám to zlepšovať fungovanie webu. Napríklad dokážeme zaistiť, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. Ak odmietnete tieto cookies, nebudeme schopný analyzovať spôsob akým používate našu stránku.

6. Právny základ spracúvania osobných údajov
• Plnenie povinností zo zmluvy medzi Cinema +, spol. s r.o. a jeho obchodným partnerom a/alebo dodávateľom (spoločnosťou)
ako aj plnenie požiadaviek dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy ako napr. požiadavky ohľadne informácií resp. cenových
ponúk, prihlásenia sa k odberu noviniek alebo objednávok.
• Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – priamy marketing produktov a služieb smerom ku kontaktným osobám obchodných
partnerov a/alebo dodávateľov.
• Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana práv a právom chránených záujmov Cinema +, spol. s r.o. pri záznamoch
vyhotovených kamerovým systémom.
• Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – riadenie vzťahov so zákazníkmi, partnermi.
• Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa uložených národnými právnymi predpismi.

7.Osobné údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely:
• dodávanie tovarov, produktov a poskytovanie služieb, plnenie zmluvných a predzmluvných záväzkov;
• vytváranie, riadenie a budovanie zákazníckych, dodávateľských a ďalších účtov a vzťahov medzi Prevádzkovateľom a partnerom;
• vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít;
• komunikácia s partnerom vrátane spätnej väzby;
• poskytovanie informácií o propagačných ponukách, novinkách, udalostiach Prevádzkovateľa;
• plnenie povinností Prevádzkovateľa v rámci všeobecne záväzných predpisov.

8. Poskytovanie a prenos údajov
Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (okrem zamestnancov Prevádzkovateľa).
Sprostredkovateľ má s Cinema +, spol. s r.o. uzatvorenú Zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov. Sú to najmä externí zmluvní
partneri Cinema +, spol. s r.o, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Cinema +, spol. s r.o. a podľa jej pokynov.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje externým stranám jedine, keď je to nevyhnutné na splnenie právnych a zmluvných povinností
Prevádzkovateľa (napr. doručenie tovaru).
Okrem uvedeného Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby:
• externým partnerom, ktorí spravujú informačné a bezpečnostné systémy Prevádzkovateľa alebo spracúvajú údaje v mene
Prevádzkovateľa za účelom poskytovania produktov a služieb Prevádzkovateľa: administrátor webových stránok, poskytovateľ
serverov, hostingu, správca softwarového vybavenia, správca kamerového systému a pod.,
• tretím stranám, ktoré na základe poverenia Prevádzkovateľa konajú v jeho mene pri predaji produktov a poskytovaní služieb –
napr. dopravcovia, zmluvní partneri,
• obchodným partnerom – napr. dodávateľom za účelom reportovania objemov predaja, distribútorom za účelom overenia platobnej
morálky odberateľa a pod.,
• agentúram poskytujúcim analýzy kredibility a overovanie platobnej schopnosti obchodných partnerov, agentúram na prevenciu
podvodov alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v zastúpení Prevádzkovateľa za účelom boja proti korupcii, a
praniu špinavých peňazí, podvodom.
• tretím stranám, ktoré na základe poverenia Prevádzkovateľa realizujú marketingové aktivity a môžu za týmto účelom kontaktovať
dotknuté osoby v mene Prevádzkovateľa,
• orgánom činným v trestnom konaní, súdom, orgánom verejnej správy a ďalším štátnym orgánom, ak je to potrebné na uplatnenie
práv Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
Osobné údaje sa nebudú bežne prenášať mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak je však prenos
údajov mimo územia EU alebo EHP nevyhnutný, Prevádzkovateľ zabezpečí, že krajina, do ktorej sa budú údaje prenášať je zo strany
Európskej komisie schválená ako krajina s dostatočnou úrovňou ochrany súkromia alebo že ochrana súkromia je zabezpečená
pomocou štandardných zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou.

9. Ochrana a uchovávanie údajov
Prístup k osobným údajom majú povolený iba osoby, ktoré musia údaje spracovávať v rámci svojej pracovnej náplne resp. iných povinností.
Digitálne údaje sú chránené firewallmi, heslami a ďalšími technickými prostriedkami. Všetky údaje sa skladujú v uzamknutých priestoroch
zabezpečených pomocou riadenia fyzického prístupu.
Osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým je to potrebné na vyššie uvedené účely. Po ukončení vzťahu medzi Prevádzkovateľom a
partnerom resp. keď Prevádzkovateľ dostane informáciu o tom, že dotknutá osoba už nie je kontaktnou osobou spoločnosti, sa osobné
údaje vymažú s nasledujúcimi výnimkami:
• Údaje používateľa o digitálnych službách a údaje, ktoré sa týkajú kontaktov a komunikácie, sa uchovávajú na obdobie piatich rokov
od výskytu vyššie uvedených udalostí.
• Keď je uchovávanie povolené platnými predpismi. (údaje ktoré sa týkajú spoločnosti, sa nepovažujú za osobné údaje a
Prevádzkovateľ ich môže uchovávať – napr. korešpondencia, objednávky, údaje o používaní produktov a služieb Prevádzkovateľa,
pokiaľ ich používa osoba zastupujúca spoločnosť.)

10. Prístup, oprava a ďalšie práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba môže v otázkach výkonu svojich práv kontaktovať Prevádzkovateľa kedykoľvek formou písomnej žiadosti, z ktorej bude
zrejmá identita dotknutej osoby a právo, o ktorého výkon žiada. Žiadosť je možné odoslať na mailovú adresu gdpr@cinema.sk
Dotknutá osoba má nasledujúce práva:
• právo na prístup k údajom,
• právo na opravu,
• právo na vymazanie,
• právo na obmedzenie spracúvania,
• právo na prenositeľnosť údajov,
• právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov
• právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré je spojené s
právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu vaše stanovisko a žiadať od Prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudským
zásahom.
• podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR – webová stránka úradu:
www.dataprotection.gov.sk

Na výkon práv dotknutej osoby sa vzťahujú určité výnimky a obmedzenia a preto ich nie je možné uplatniť vo všetkých situáciách